tools and articles for letters and wordsAnswer PUTON – Crossword Puzzle Solver

clueanswerlength
joke, prankPUTON 5
fakePUTON 5
FeignPUTON 5
SpoofPUTON 5
ParodyPUTON 5
"Don ___"PUTON 5
CharadePUTON 5
FeignedPUTON 5
ImposedPUTON 5
Kid-___PUTON 5
MisleadPUTON 5
PretendPUTON 5
Deceive playfullyPUTON 5
Don, as clothingPUTON 5
Produce, as a playPUTON 5
Produce, as a showPUTON 5
Slip into, as a shirtPUTON 5
Stage, as a playPUTON 5
Stage, as a showPUTON 5
Add, as weightPUTON 5
Don, as apparel with 5 letters
Don, as apparelPUTON 5
Kid around withPUTON 5
Practical jokePUTON 5
PretensePUTON 5
Produce a playPUTON 5
Pull one's legPUTON 5
Slip (into)PUTON 5
Stage ___PUTON 5
HoaxPUTON 5
JestPUTON 5
WearPUTON 5

Using the Tool

Visit the instruction to find out more about this tool.